BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç:

Madde 1.

Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2. Bu Yönerge Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi; katılımcılık, yaşana bilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarını belirleyip sahip çıkılmasını özendiren demokratik bir platformdur. Beylikdüzü Kadın Meclisi; din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve Beylikdüzünde oturan tüm kadınları temsil etmek üzere kurulan özgür ve demokratik yapı da  çalışan bir meclistir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın Meclisi:

Madde 3. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisinin amacı;

 1. a) Kadınların toplumsal yaşamın; üretim, iş, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,
 2. b) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,
 3. c) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,
 4. d) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 5. e) Beylikdüzü kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 6. f) Kadın Meclisini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 7. g) Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.

Madde 4. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisinin Oluşumu; Beylikdüzü ilçe sınırlarında yaşayan bütün kadınların katılabileceği demokratik bir yapıdır. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler görev yaptığı bir yıl içindeki aldığı görev ve toplantılardaki devamlılık durumuna göre pasif üyeler arasından yürütme kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 5. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin organları şunlardır.

 1. a)Genel Kurul.
 2. b)Kadın Meclisi Başkan ve Yürütme Kurulu.
 3. c)Komisyonlar ve çalışma grupları.
 4. d) Kadın meclisi danışma kurulu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul:

Madde 6. Kadın Meclisi genel kurulu ile alakalı esaslar aşağıdaki gibi sıralanır.

 1. a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek. yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
 2. b) Kadın Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez olağan toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Kadın Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır.
 3. c) Genel Kurulda, yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Kadın Meclisi üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.
 4. d) Kadın Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir. Kadın Meclisi toplantıları, Kadın Meclisi Başkanının Başkanlığında toplanır. Kadın Meclisi Başkanının katılamadığı toplantılara yaş olarak en büyük olan yürütme kurulu üyesince başkanlık eder.

Kadın Meclisi Başkanı:

Görev ve Yetkileri:

 1. a)  Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
 2. b)  Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

c   Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil eder.

 1. d) Kadın Meclisinin ve içinde oluşturacağı çalışma guruplarının verimli çalışmaları için kolaylaştırıcılık görevini üstlenir.
 2. e)  Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyiş çerçevesinde; amaçları doğrultusunda proje ve aktivitelerin daha etkin olabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu görevini, Yürütme Kurulu ve aktif üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirir.
 3. f) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde demokrasi, demokratik kurallara dikkat eder.
 4. g) Yürütme Kurulu ile birlikte çalışma ve faaliyet programlarını hazırlar ve Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliğine sunar.

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu:

Yürütme Kurulu; Başkan hariç en az  7 asil 7 yedek üyeden  oluşur. Genel kurulda seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Yürütme kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar.. Birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan yürütme kurulu üyesinin sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kabul edilerek kurul üyeliğinden çıkarılır. Yerine 1. Yedek üyelikten başlayarak sırasıyla yeni üye çağırılarak yürütme kurulu tamamlanır.

Sekreter:

Görevleri:

 1. a)  Kadın Meclisi iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 2. b)  Kadın Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder.
 3. c)  Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
 4. d) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı yoklama ve tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini yapar.
 5. e)  Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından onaylanmış Çalışma gruplarının raporlarını Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletir.
 6. f)   Sekreter sıfatı ile aktif üyelerin faal olup olmadığını takip ederek Kadın Meclisi Başkanına bilgi verir.
 7. g)   Sekreter Başkan ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Çalışma Grupları ve Komisyonlar:

Kadın Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını alarak Kadın Meclisi Bünyesinde çalışma yapmak üzere ihtiyaç duyulan konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir.

Kadın Meclisi Çalışma Grupları ve Komisyonlar, toplantılarını periyodik olarak gerçekleştirirler.

Çalışma Grubu Temsilcileri:

Görev ve Yetkileri:

 1. a) Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu’nun bilgisine sunar ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
 2. b) Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder.
 3. c) Çalışma grubu faaliyetliyle ilgili olarak Yürütme Kurulu ve diğer üyelere haber ve bilgi verir.
 4. d) Çalışma Gurupları aldıkları kararları Kadın Meclisi Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere sekreterliğe gönderir.
 5. e)  İki ay toplantı yapmayan Çalışma Gurubu fesih olmuş sayılır ama üyelikleri devam eder.

Kadın Meclisi Danışma Kurulu:

Kadın Meclisi başkanı yürütme kurulu üyeleri, komisyon ve çalışma gruplarının temsilcilerinden oluşur. Her ay toplanarak komisyon ve çalışma gruplarının yaptığı çalışmaları değerlendirir. Kadın meclisi başkanı bu toplantıların raporları ve aylık çalışma programlarını Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliğine iletir.

Madde 7. Kadın Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 8. Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır.

Madde 9. Kadın Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Toplantılarda parti rozeti takamaz.

Madde 10. Alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Meclis; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclise başkanlık eden Başkan dahil,  1. veya 2. Başkan Vekilleri de üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara ilişkin karar tutanak özeti bir sonraki toplantıdan önce üyelere okunarak duyurulur. Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, Başkan, gün ve saatini tayin ederek en  geç 7 gün içinde toplanmak üzere Meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilân edilir. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabilir. Bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise Meclis tatil edilir ve o yıl içinde yapılacak olan diğer olağan toplantılar dışında başka bir toplantı çağrısı yapılmaz. Olağanüstü toplantılara ilişkin hükümler saklıdır. Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 11.  Kadın meclisi üyeliği aşağıda belirtilen koşullarda sona erer.

 1. a) Üyenin yazılı ayrılma isteği ile veya bu yönergeye aykırı davranışları nedeniyle, Kadın Meclisi Genel Kurulunca üyeliğinin iptal edilmesine karar verilmesi halinde meclis üyeliği sona erer.
 2. b) Bu yönergede belirtilen hükümlere ve ilkelere aykırı davranmak, Kadın Meclisini temsil ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, gerçekleşen toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 toplantıya katılmamak, üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenidir.

 1. c) Meclis üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ile Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Dayanak:

Madde 12.  Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Beylikdüzü Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük:

Madde 13. Bu yönerge Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14. Bu yönerge hükümlerini Beylikdüzü Kadın Meclisi yürütme kurulu yürütür.

Yürürlük Tarihi: 29.01.2015

 

Arzu Y.  AYTAÇ        Nusret YILMAZER          Nurettin ÖZEL           Necla TÜRKOĞLU

Katip Üye                     Katip Üye                  Divan Başk. Yard.           Divan Başkanı