BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç:           

Madde 1:

Beylikdüzü Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2:

Beylikdüzü Gençlik Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. Beylikdüzü Gençlik Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına

aktif katılımlarını sağlar. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde,

kent konseyleri yapısı altında teşkilatlanan demokratik bir oluşumdur. Beylikdüzü Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

İKİNCİ  BÖLÜM

Amacı,  İlkeleri, Oluşumu ve Organları.

Amacı:

Madde 3: Beylikdüzü Gençlik Meclisi’nin amacı;

a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak.

b) Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c) Kent gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

d) Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,

e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,

f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,

İlkeleri:

Madde 4: Beylikdüzü Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 • Şeffaflık

Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

 • Temsil

Gençlik Meclisi, yerel yönetim sürecinde, başta Kent Konseyleri olmak üzere karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır.

 

 • Gönüllülük:

Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi

bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

 • Bireysel Kapasite Gelişimi:

Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

 • Sosyal Sorumluluk:

Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

 • Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması:

Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

 • Sürdürülebilirlik:

Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel gençlik meclisleri, uluslararası gençlik meclisleri ve gönüllülük esasıyla çalışan kurum ve kuruluşlar ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.

 • Yönetişim:

Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

 • Çözümde Ortaklık:

Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünü, başta Beylikdüzü Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen işbirliği platformları oluşturur.

 • Aktif Katılım:

Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçler aktif katılımdır.

Oluşumu:

Madde 5 Beylikdüzü Gençlik Meclisi 15-29 yaşları arasındaki;

a) Siyasi Parti Temsilcileri,

b) Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri,

c) Lise Öğrenci Temsilcileri,

d) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,

e) Odaların Gençlik temsilcileri,

f) Çalışma Grubu temsilcileri, (Bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır)

g) Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri)

h) Mahalle gençlik temsilcilerinden oluşur.

Mahalle Meclisi olan yerlerde meclis kararı ile temsilci isimleri bildirilir; Mahalle Meclislerinin olmadığı yerlerde ise Mahalle Muhtarının onayı ile belirlenen temsilciler Gençlik Meclislerinde yer alabilirler. Kent Konseyi Gençlik Meclisi kurumsal temsiliyetin yanı sıra bireysel katılıma da açıktır. Ancak Gençlik Meclisine bireysel olarak katılımlarda: “çalışma grupları” içerisinde yer alındıktan sonra katılım esastır. Genel Kurul’da kurumsal temsilci olarak yer almak için; söz konusu kişilerin Kurum ve kuruluşları tarafından seçilmiş olduklarını belirten yazılı bir kararın olması gerekmektedir. Her kuruluş, temsilcilerini biri asil biri de yedek olmak üzere esas alarak Beylikdüzü Kent Konseyi Gençlik Meclisine bildirir.

Organları:

Madde 6: Beylikdüzü Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır;

 1. Gençlik Meclisi Genel Kurulu
 2. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
 3. Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

a)Gençlik Meclisi Genel Kurulu:

Gençlik Meclisi’nin en üst karar alma organıdır. Gençlik meclisi politikasını belirler. Görevi; meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmektir. Gençlik Meclisi Genel Kurulu;  yılda en az 2 kez olağan toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların oyçokluğu ile alır. Genel Kurulda, Meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.

b)Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu:

Genel Kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde Genel Kurul kararlarının 2 yıl boyunca uygulayıcı ve yürütücü organıdır. Yürütme Kurulu, üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Kent yönetiminde Gençlik Meclisi’ni temsil eder. Gençlik meclisini yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerde ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil eder.

Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu genel kurul tarafından ayrı ayrı seçilir. Yürütme Kurulu başkan hariç en az  7 asil 7 yedek üyeden oluşur.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri’nin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez. Yürütme Kurulu üyesinin birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz gelmemesi Yürütme Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği olarak kabul edilir ve Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Yerine 1. Yedekten başlayarak ve sırasıyla çağrılarak kurul tamamlanır. Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkma gençlik meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.

c)Gençlik Meclisi Çalışma Grupları:

Çalışma komisyonları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek genç gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir. Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder. Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir. Çalışma grupları başkanlarını Meclis Yürütmesi belirler. Çalışma grupları başkanı toplantılarını organize eder ve yapılan çalışmaları Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır. Çalışma gruplarının 2 ayda 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma gruplarının toplantıları grup başkanı tarafından Yürütme Kurulu istişare halinde organize edilir. Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen grup kendiliğinden fesih olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dayanak, Yürürlük ve Yürütme

Dayanak:

Madde 7:  Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve bu yönetmeliğe göre hazırlanan Beylikdüzü Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük:

Madde 8: Bu yönerge Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 9: Bu yönerge hükümlerini Beylikdüzü Gençlik Meclisi yürütme kurulu yürütür.

Yürürlük Tarihi: 29.01.2015

 

Arzu Y.  AYTAÇ        Nusret YILMAZER          Nurettin ÖZEL           Necla TÜRKOĞLU    

Katip Üye                     Katip Üye                  Divan Başk. Yard.           Divan Başkanı