BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ

ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç:

Madde 1.Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2. Bu Yönerge Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. Beylikdüzü Kent Konseyi Engelliler Meclisi; katılımcılık, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarını belirleyip sahip çıkılmasını özendiren demokratik bir platformdur. Beylikdüzü Engelli Meclisi; din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve Beylikdüzü İlçesinde ikamet eden Engellileri temsil etmek üzere kurulan, engellilerin özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Beylikdüzü Kent Konseyi çerçevesinde çalışan bir meclistir.

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Meclisi:

Madde 3. Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin amacı;

a) Engelli olmaktan kaynaklanan sorunları tespit ederek çözüm yollarını oluşturmak amacıyla, bilgi ve birikimlerini paylaşmak ve ortak bir engelli politikası oluşturmak hedefinde çalışmak.

b) Engellilerin yapabilir kılınmasını, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat, eğitim, yerel yönetim, spor vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak.

c) Engellilerin eğitim, sağlık, sosyal bakım, spor, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçların-dan yola çıkarak, taleplerini belirlemek ve bunların karşılanmasına yönelik proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak.

d) Engelli sorunları ve hakları konusunda bilinçlenmesine yönelik politikalar oluşturmak, iletişim araçları yoluyla kamuoyu oluşturmak.

e) Engellilerin kentsel yaşama katılımlarını ve kenti sahiplenmelerini sağlamak.

f) Engellilerin Beylikdüzü ilçesinin “sürdürülebilir kalkınma” hedeflerinin belirlenmesi konusunda çözüm üretecek stratejilerde aktif rol almalarını ve bununla ilgili projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

g) Engellilerin özgüvenlerini geliştirmek ve girişimci, üreten bireyler olmaları için desteklemek.

h) Kent yaşamının engelliler açısından yaşanabilir hale getirilmesini sağlamak için politikalar ve projeler üretmek.

Madde 4.Beylikdüzü ilçe sınırlarında yaşayan tüm engellilerin katılabileceği demokratik bir yapıdır. Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler görev yaptığı bir yıl içindeki aldığı görev ve toplantılardaki devamlılık durumuna göre katılımcı üyeler arasından yürütme kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 5. Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin organları şunlardır.

a) Genel Kurul.

b) Engelli Meclisi Başkan ve Yürütme Kurulu.

c) Komisyonlar ve çalışma grupları.

d) Engelli meclisi danışma kurulu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul:

Madde 6. Engelli Meclisi genel kurulu ile alakalı esaslar aşağıdaki gibi sıralanır.

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b) Engelli Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez olağan toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Engelli Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır.

c) Genel Kurulda, yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Engelli Meclisi üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.

d)Engelli Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir. Engelli Meclisi toplantılarını Engelli Meclisi Başkanı yönetir. Başkanın katılamadığı toplantıları yaşça en büyük olan yürütme kurulu üyesi başkanlık eder.

Engelli Meclisi Başkanı:

Görev ve Yetkileri:

a) Engelli Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

b) Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

c) Engelli Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil eder.

d)Engelli Meclisinin ve içinde oluşturacağı çalışma guruplarının verimli çalışmaları için

kolaylaştırıcılık görevini üstlenir.

e) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyiş çerçevesinde;

amaçları doğrultusunda proje ve aktivitelerin daha etkin olabilmesi için gerekli çalışmaları

yapar. Bu görevini, Yürütme Kurulu ve aktif üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve

bunları karara yansıtarak yerine getirir.

f) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde demokratik kurallara dikkat eder.

g) Yürütme Kurulu ile birlikte çalışma ve faaliyet programlarını hazırlar ve Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliğine sunar.

h) Engelli Meclisi başkanı aynı zamanda Beylikdüzü Kent Konseyi yürütme kurulunun doğal üyesidir.

Engelli Meclisi Yürütme Kurulu:

Yürütme Kurulu; Başkan hariç en az 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Başkan ve yürütme kurulu genel kurul tarafından ayrı ayrı seçilir. Genel kurulda seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Yürütme kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar. Birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan yürütme kurulu üyesinin sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kabul edilerek kurul üyeliğinden çıkarılır. Yerine 1. Yedek üyelikten başlayarak sırasıyla yeni üye çağırılarak yürütme kurulu tamamlanır.

Sekreter:

Görevleri:

a) Engelli Meclisi iletişim ve koordinasyonu sağlar.

b) Engelli Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder.

c) Engelli Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

d) Engelli Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı yoklama ve tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini yapar.

e) Engelli Meclisi Genel Kurulu tarafından onaylanmış Çalışma gruplarının raporlarını Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne sunar.

f) Sekreter sıfatı ile aktif üyelerin faal olup olmadığını takip ederek Engelli Meclisi Başkanına bilgi verir.

g) Sekreter Başkan ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Çalışma Grupları ve Komisyonlar:

Engelli Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını alarak Engelli Meclisi Bünyesinde çalışma yapmak üzere ihtiyaç duyulan konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir.

Engelli Meclisi Çalışma Grupları, ve Komisyonlar, toplantılarını periyodik olarak gerçekleştirirler. Her çalışma grubu ve komisyon engelli meclisi danışma kurulu için kendi içerisinde bir temsilci seçer.

Çalışma Grubu Temsilcileri:

Görev ve Yetkileri:

a) Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme Kurulu’nun bilgisine sunar ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder.

c) Çalışma grubu faaliyetliyle ilgili olarak Yürütme Kurulu ve diğer üyelere haber ve bilgi verir.

d) Çalışma Gurupları aldıkları kararları Engelli Meclisi Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere sekreterliğe gönderir.

e) İki ay toplantı yapmayan Çalışma Gurubu fesih olmuş sayılır ama üyelikleri devam eder.

Engelli Koordinasyon Kurulu:

Engelli Meclisi başkanı yürütme kurulu üyeleri, komisyon ve çalışma gruplarının temsilcilerinden oluşur. Komisyon ve çalışma gruplarının yaptığı çalışmaları değerlendirir. Engelli meclisi başkanı bu toplantıların raporları ve aylık çalışma programlarını Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliğine sunar.

Madde 7. Engelli Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 8. Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır.

Madde 9. Engelli Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Toplantılarda parti rozeti takamaz.

Madde 10. Yeni üyeler; Engelli Meclisi üye formunu doldurmadan üye olunmaz.

Madde 11. Alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Meclis; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara ilişkin karar tutanak özeti bir sonraki toplantıdan önce üyelere okunarak duyurulur. Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, Başkan, gün ve saatini tayin ederek en geç 7 gün içinde toplanmak üzere Meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilân edilir. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabilir. Bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise Meclis tatil edilir ve o yıl içinde yapılacak olan diğer olağan toplantılar dışında başka bir toplantı çağrısı yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 12. Engelli meclisi üyeliği aşağıda belirtilen koşullarda sona erer.

a) Üyenin yazılı ayrılma isteği ile veya bu yönergeye aykırı davranışları nedeniyle, Engelli Meclisi Genel Kurulunca üyeliğinin iptal edilmesine karar verilmesi halinde meclis üyeliği sona erer.

b) Bu yönergede belirtilen hükümlere ve ilkelere aykırı davranmak, Engelli Meclisini temsil ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, gerçekleşen toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 toplantıya katılmamak, üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenidir.

c) Meclis üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ile Engelli Meclisi Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Dayanak:

Madde 13. Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve bu yönetmeliğe göre hazırlanan Beylikdüzü Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük:

Madde 14. Bu yönerge Beylikdüzü Kent Konseyinin Genel Kurul toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15. Bu yönerge hükümlerini Beylikdüzü Engelli Meclisi yürütme kurulu yürütür.

Yürürlük Tarihi: 29.01.2015