BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç – Kapsam – Tanımlar

Amaç:

Madde 1. Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2.Yönerge, Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Tanımlar:
Madde 3.Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Beylikdüzü Belediyesini,
b) Kent Konseyi: Beylikdüzü Kent Konseyini,
c)Çocuk Meclisi: Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisini,
d) Başkan: Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanını,
e) Sekreter: Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sekreterini,
f) Çalışma Grupları: Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarını,
g) Yürütme Kurulu: Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunu,
h) Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,
l) Danışma Kurulu: Beylikdüzü Kent Konseyi tarafından görevlendirilmiş Danışmanları,
m) Seçim Komisyonu: Çocuk meclisinde çocuklar arasındaki seçimi organize eden ve çocuk meclisi genel kurulunda seçilen meclis organını ifade eder.

Tanımı, Amacı, Oluşumu, ve Organları

Tanımı:

Madde 4. Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Beylikdüzü Kent Konseyi’nin ilkeleri doğrultusunda, şehirde yaşayan çocukların, kent yönetimine aktif katılımını sağlamak ve bunu yapacak düzeye gelebilmelerine katkı vermek için oluşturulan bir yapıdır.

Amacı:

Madde 5. Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisinin amacı;

Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Beylikdüzünde yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesini, milletinin manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini amaçlar,

Kentte yaşayan çocukların özgür düşünen, sorgulayan, eleştiren ve yaşadıkları şehirde olumlu yönde değişmesini istedikleri hususlardaki kararlara inisiyatifalarak katılan bireyler olarak yetişmesine katkı vermeyi amaçlar,

Çocukların çevre bilincini geliştirmeyi amaçlar,

Beylikdüzü çocuklarını, şehir düzeyinde, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmeyi amaçlar,

Çocukların kendi haklarının bilincinde olmalarını sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bireyler olarak yetişmelerine katkı vermeyi amaçlar,

Çocukların boş zamanlarını yararlı olarak geçirecekleri etkinlikler düzenleyip, her eğitim ve gelir düzeyindeki ailelerden gelen çocukların kaynaşmalarını ve paylaşmalarını sağlamayı amaçlar,

Çocuk meclisi; miting, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli, süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir, Milli bayramlarda resmigeçit törenlerine katılabilir,

 Oluşumu:

Madde 6. Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler, Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisindeki her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler: 7 – 14 yaş arasındaki aşağıdaki temsilcilerdir:

Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri seçimli Genel Kurul’dan 1 ay önce belirlenir.
a) İlçemizdeki İlköğretim Okullarından 3 temsilci,
b) Etüt Hizmetleri, İzcilik, Kütüphane Hizmetleri, İnternet Bilgi-Erişim Hizmetleri, Sportif Hizmetler Yararlanan öğrenciler.
c)  İlçemizdeki İlköğretim Okullarından veya İlçemizdeki Özel Eğitim Kurumlarından Engelli (Ortopedik, İşitme, Görme, Zihinsel) 1 temsilci,

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Bireysel katılımcılarda yaş sınırı yoktur. Çocuk Meclisi toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

Organlar:

Madde 7. Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
b) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu
c) Çocuk Meclisi Çalışma Grupları
d) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu

Madde 8.Çocuk Meclisi Genel Kurulu:
a) Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu, yılda en az 1 kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. Genel Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Gerektiğinde, Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu veya Yürütme Kurulu çağrısı ile olağanüstü toplanır.
c) Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu’na paralel olarak gerçekleştirilir.
d) Çocuk Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden 1 ay önce, Çocuk Meclisi üyesi olması gerekmektedir.
e) Çocuk Meclisi toplantıları, Çocuk Meclisi Başkanı ve Sekreter tarafından yönetilir.

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu:

Madde 9.

a)Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu başkan hariç en az 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur,
b) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c) Çocuk Meclisi Başkanı bir kez başkan seçilebilir.

d)Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi ilk dönem için 2, ikinci dönem seçimlerinde 3 yıldır.
e) Yürütme Kurulu, en az ayda 1 sefer olmak üzere Beylikdüzü Kent Konseyi binasında toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Çocuk Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
f) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
g) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine ilk yedek üye alınır.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Çocuk Meclisi Başkanı ise, yerine Başkan Yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine yedek üye alınır.
i) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

 

Çocuk Meclisi Başkanı:

Madde 10. Görev ve Yetkileri;
a) Beylikdüzü Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı, Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu ile sürekli iletişim halinde olur, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
b) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
c) Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 
Çocuk Meclisi Sekreteri:

Madde 11. Görev ve Sorumlulukları;
a) Çocuk Meclisi Sekreteri başkan ve başkan yardımcısının kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve başkan ve yardımcısının olmadığı yürütme kurulu toplantılarına başkanlık eder ve kolaylaştırıcılık görevini yerine getirir.

b)Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirir, Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliğine iletir ve takibini yapar.

Çocuk Meclisi Çalışma Grupları:

Madde 12.
a) Çocuk Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, çocukların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ve Danışma Kurulu kolaylaştırıcılığı ile oluşturulur.
b) En az 5 kişiden oluşan bir çalışma grubu yürütme kurulunun onayıyla aktif olarak göreve başlar. Kendi içerisinde 1 temsilci ve 1 raportör belirler. Temsilci ya da raportör değişimi sekretere bildirilir.
c) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerle ilgili olarak Yürütme Kuruluna sürekli bilgi verir.
d) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.
e) Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

 

Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu:

Madde 13.
a) Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür ve projeler için gerekli uzmanlardan oluşur.
b) Danışma Kurulu üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin isteği ve Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirleni(Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.)
c) Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisi’nin Genel Kurulunda divan üyesi olabilir, gerektiğinde Çocuk Meclisi’nin Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.
d) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte belirleyebilir.
f) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

Seçim Esas ve Usulleri:

Madde 14. Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.
b) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan 7 asil, 7yedek üye olarak seçilir.
c) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.

Çeşitli Hükümler:

Madde 15.Çocuk Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 16. Çocuk Meclisi kararları, Beylikdüzü Kent Konseyi Sekretaryası tarafından halka ve basına duyurulur.

Madde 17.Çocuk Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çocuk Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Üye Olma:
Madde 18.Üyeliklerin kabulü üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

Üyelikten Ayrılma:
Madde 19.Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 20.Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davrananlar ilk seferinde uyarılıp, ikinci kez tekrarında Yürütme Kurulu kararı ile  üyelikten çıkarılır.

Yönerge Değişikliği:

Madde 21. Çocuk Meclisi yönergesi Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir. Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulur.

Dayanak:

Madde 22.  Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve bu yönetmeliğe göre hazırlanan Beylikdüzü Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük:

Madde 23. Bu yönerge Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 24. Bu yönerge hükümlerini Beylikdüzü Çocuk Meclisi yürütme kurulu yürütür.