BEYLİKDÜZÜ KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Beylikdüzü'ndeki kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, Beylikdüzü Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam:Madde 2: Bu yönerge; Beylikdüzü Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak:Madde 3: Bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:Madde 4: Bu yönergenin uygulanmasında:

 1. Belediye: Beylikdüzü Belediyesini,

 2. Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Beylikdüzü’nün kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Beylikdüzü sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan Beylikdüzü Kent Konseyi’ni,

 3. Meclisler: Beylikdüzü Kent Konseyi bünyesinde kadın, gençlik, çocuk ve engelli alanlarında bu yönergenin 8. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcilerden oluşan organları,

 4. Çalışma Grupları: Beylikdüzü Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan grupları,

 5. Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

 6. f) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

 7. YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Madde 5: Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Amacı ve Oluşumu.

a)Beylikdüzü Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar;

b)Beylikdüzü Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca ve Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ilkeleri doğrultusunda 25.09.2010 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur;

Madde 6: Beylikdüzü Kent Konseyinin görevleri:

a) Beylikdüzü'nde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Beylikdüzü'ne ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Beylikdüzü'nün kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Beylikdüzü ilçesinin kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Beylikdüzü'nde sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Beylikdüzü'nde sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

h) Beylikdüzü'nde çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

ı) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

i) Beylikdüzü Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Beylikdüzü Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,

j) Başka Kent Konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmektir.

Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri

Madde 7: Beylikdüzü Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Beylikdüzü’nün yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Beylikdüzü kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Beylikdüzü Kent Konseyi’nin uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Üyeliği ve Organları

Madde 8: Beylikdüzü Kent Konseyinin Üyeliği:

Beylikdüzü Kent Konseyi; Beylikdüzü'nde ki merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu, ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin En büyük Mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Beylikdüzü Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı onu geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

d) Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri,

e) Beylikdüzü Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin birer temsilcisi,

f) Beylikdüzü'ndeki Üniversitelerin Rektörleri veya temsilcileri,

g) Beylikdüzü Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,

h) Beylikdüzü'nde örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının birer temsilcisi,

ı) Beylikdüzü Noter Odası’nın bir temsilcisi,

i) İstanbul Barosunun bir temsilcisi,

k) Beylikdüzü Belediyesi sınırları içinde örgütlü olan ve kamu yararı statüsü olan derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,

l) Beylikdüzü Belediyesi sınırları içinde eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, çalışanlar, emekliler ve sosyal dayanışma alanlarında kurulmuş olan derneklerin birer temsilcisi,

m) Beylikdüzü Kent Konseyi’nce kurulmuş olan meclis ve çalışma gurupların birer temsilcisi,

Kent Konseyi Organları

Madde 9: Beylikdüzü Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Genel Kurul,

 2. Yürütme Kurulu,

 3. Kent Konseyi Başkanı,

 4. Meclisler ve Çalışma Grupları,

 5. Kent Konseyi Koordinasyon Kurulu.

Madde10: Genel Kurulun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 1. Genel kurul, Beylikdüzü Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur,

 2. Beylikdüzü Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, kent konseyinin gündemindeki ilk genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kent konseyi yürütme kurulu başkanlığına bildirilir.

 3. Beylikdüzü Kent Konseyi’nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

 4. Beylikdüzü Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır.

 5. Kent Konseyi yönetmeliğinde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Beylikdüzü Kent Konseyi’nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların genel kurul üyelikleri, yürütme kurulunun önerisi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile Beylikdüzü Kent Konseyi üyeliğinden düşürülebilir,

 6. Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Kurulu her yıl Ocak ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul Beylikdüzü Kent Konseyi başkanın çağrısı ile veya yürütme kurulunun salt çoğunluk kararıyla ya da 8. maddede sayılan katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.

 7. Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 3 gün önceden Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca Kent Konseyi İnternet sitesinden kamuoyuna duyurulur,

 8. Üyeler Beylikdüzü Kent Konseyi başkanlığının önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar,

 9. Genel kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. Genel kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 10. Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı, 2 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte genel kurul tutanağını imzalarlar.

 11. Genel kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10’unun yazılı isteği üçte birinin kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir.

 • Genel kurul; Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı ile yürütme kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. Ayrıca genel kurulca; ilgili yönetmeliğin ve bu yönergenin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma guruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen çalışma yönergesi hazırlar.

 • Genel kurulca oluşturulan ve kabul edilen görüşler, Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirilmek üzere meclis başkanlığına sunulur.

 • Madde 11: Yürütme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 9 asil üye, ile Kadın, Gençlik, ve Engelli Meclisi başkanlarının da yer aldığı toplam 12 kişiden oluşur. Genel Kurulda Yürütme Kurulu için ayrıca 9 yedek üye seçilir.

 • Yürütme Kurulu ve başkanı seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönteminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına genel kurul karar verir.

 • Kent Konseyi başkanı bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

 • d)Aylık toplantılar Yürütme Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde, önceden belirlenerek yapılır. Kent Konseyi Başkanı veya en az 3 yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

 • e)Yürütme Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer.

 • f)Yürütme Kurulu üye sayısı yedeklerinde getirilmesinden sonra 8 in altına düşerse olağanüstü Genel Kurul yapılarak Yürütme Kurulu yenilenir.

 • Yürütme Kurulunun Görevleri

 • Madde 12: Beylikdüzü Kent Konseyi yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

 • Beylikdüzü Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.

 • Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirlemek.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarına destek olmak ve denetlemek.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi genel sekreterinin ve sekretarya hizmetlerinde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek,

 • Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Beylikdüzü Belediye Meclisi’ne sunmak ve uygulamayı izlemek.

 • Madde 13: Kent Konseyi Başkanının Seçimi

 • Beylikdüzü Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanının görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olarak ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

 • Gizli oy açık sayım esasıyla yapılacak Kent Konseyi Başkanı seçimi için; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır, ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olur.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

 • Kent Konseyi Başkanının Görev ve Yetkileri

 • Madde 14: Beylikdüzü Kent Konseyi başkanının görev ve yetkileri şunlardır

 • Özel ve tüzel kişilere karşı Beylikdüzü Kent Konseyi’ni temsil etmek,

 • Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

 • Beylikdüzü Kent Konseyi genel sekreterinin birinci, sekreter ya da görevli personelin ise ikinci sicil amiri yetkilerini kullanmak,

 • İlgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Meclislerinin Oluşumu ve Çalışma Esasları

 • Madde 15: Beylikdüzü Kent Konseyi bünyesinde şu meclisler oluşturulur

 • Kadın Meclisi: Bu yönergenin 8. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.

 • Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, gençlik spor il müdürlüğü gençlik birimlerinin 15 - 30 yaş arasındaki birer temsilcisinden oluşur.

 • Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer engelli temsilcileriyle resmi ve özel engelli Rehabilitasyon merkezi temsilcileri, üniversitelerin engelli bölümü temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur.

 • Çocuk meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer temsilcisi ile çocuklarla ilgili dernek, vakıf ve kulüplerin birer temsilcisinden oluşur.

 • Yukarıda sayılan meclislerin genel kurullarının çalışma esasları bu yönergede Beylikdüzü Kent Konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak yapılır.

 • Meclis genel kurulları tarafından 7 asil 7 yedek üyeden oluşan yürütme kurulu seçilir, yürütme kurulu kendi arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

 • Yürütme Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile ihtiyaç duyulan konularda meclisler kurulabilir.

 • Madde 16: Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur,

 • Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, yürütme kuruluna yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma grubu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer,

 • Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları en az üç ayda bir yürütme kuruluna sunarlar,

 • Çalışma gruplarının süresi yürütme kurulu tarafından belirlenir,

 • Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür.

 • Madde 17: Kent Konseyi Koordinasyon Kurulu

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri, Çocuk, Gençlik, Kadın, Engelli ve Mahalle Meclislerinin Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Komisyon ve Çalışma gruplarının birer temsilcilerinden oluşur ve her 3 ayda bir periyodik olarak toplanır.

 • Gerekli durumlarda olağanüstü toplantıda yapılabilir. Koordinasyon Kurulu toplantılarını Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulundan görevlendireceği iki kişi yönetir. Koordinasyon kurulunun amacı, Kent Konseyi içinde yer alan meclislerin birbirleri ile deneyim paylaşımı yapması ve bütün meclislerin birbirleri ile daha uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

 • Kent Konseyi Başkanı, Koordinasyon kurulu toplantılarına Kamu Kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Belediye Başkanı ve Üniversitelerden ilgili kişiler davet edip kendi görev alanlarıyla ilgili olarak Koordinasyon kurulunun bilgilenmesini sağlar.

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • Madde 18: Toplantı ve Görüşme Usulü

 • Beylikdüzü Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 • Madde 19: Görüşlerin İlanı
 • Beylikdüzü Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 • Madde 20: Genel Sekreterlik

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreteri, Beylikdüzü Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergede kent konseyinin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

 • Genel Sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.

 • Madde 21: Sekretarya Hizmetleri

 • 1.Beylikdüzü Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, Beylikdüzü Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

 • 2.Beylikdüzü Kent Konseyi Sekretaryası hizmetlerini yürüten personel genel sekretere ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 • Madde 22: Beylikdüzü Kent Konseyinin Mali Yapısı

 • Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kent Konseyi’ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

 • Beylikdüzü Kent Konseyi yürütme kurulu, bütçenin oluşmasında belediye ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.

 • Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

 • Beylikdüzü Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek altışar aylık dönemlerde nakit olarak Beylikdüzü Kent Konseyi’nin banka hesabına aktarılır.

 • Harcamalar, Kent Konseyi Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yürütme Kurulu üyesinin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.

 • Harcama yetki sınırlarını yürütme kurulu belirler.

 • Madde 23: Yürürlük

 • Bu yönerge, Genel Kurul Toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 • Madde 24: Yürütme

 • Bu yönerge hükümlerini Beylikdüzü Kent Konseyi yürütme kurulu yürütür.